اعدامم کنید، جرمم قتله.  چاپ
تاریخ : شنبه 12 آبان‌ماه سال 1386

اعدامم کنید، جرمم قتله.

کشتمش؛ تو دلم خاکش کردم. بیاید تجسس کنید، قلبمو بگردید میبینید مرده. سه چهار روزه که خاکش کردم، انگیزه قتلم عشقه وسوسه کننده هم هوسه، شروع ماجرا یه نگاه بود، گناهم دوست داشتن، اذیتاش بیوفای بودو جرمش خیانت . ذلم کرد، خردم کرد، ترکم کرد، منم کشتمش....  

New Page 2